[วันที่ 25 ก.ย. 2563] - การประชุมวิชาการประจำปี 2563 - สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)


---  สมาชิกกรุณา Login เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการลงทะเบียน !!!  ----

 

 

     สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563 ณ  โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี แบบ Face to face และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยแบ่งการประชุมเป็น 2 ช่วง ดังนี้

       1. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เวลา 9:00-10:30 น. (รับเฉพาะสมาชิก)

 การประชุมครั้งนี้จัดแบบ face to face ที่โรงแรมริชมอนด์เท่านั้น รายละเอียดตามกำหนดการประชุมที่แนบมา ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 คณะกรรมการสมาคมฯ มีความเห็นว่าควรปรับแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ไห้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันแบบวิถีชีวิตใหม่หรือนิวนอร์มัล จึงมีข้อเสนอการแก้ไขข้อบังคับสมาคมเพื่อขอมติรับรองจากที่ประชุม สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับตามเอกสารที่แนบมา

 

 

สมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  โดยลงทะเบียนแจ้งผ่าน google form ตาม QR CODE หรือ link :

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexT6uhy6QpuTJlgeqhKUW0DyAZIKFTURx5ufhqZouczazkfg/viewform?usp=sf_link

 

ภายในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

 

      2. การประชุมวิชาการประจำปี 2563 เวลา 11:00-16:00 น. (รับเฉพาะสมาชิก)

     การประชุมครั้งนี้จัดแบบ face to face ที่โรงแรมริชมอนด์และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (on line ผ่าน zoom) โดยสมาคมได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมบรรยายพิเศษเพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจ ให้ทันสถานการณ์เกี่ยวกับ การวางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารละยาในการให้บริการรูปแบบ Digital Platform ซึ่งมีความสำคัญต่อการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ทำงานได้สะดวกและรวดเร็ว และแผนพัฒนาระบบ IT สำหรับทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้ง e-labeling , digital signature และการบริการที่ One Stop Service เป็นต้น ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตใหม่หรือนิวนอร์มัล พร้อมกับนำเสนอแนวคิดเพิ่มทักษะการทำงานตามกรอบสมรรถนะวิชาชีพทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นประโยชน์การวางแผนงานและ career path

 

       เภสัชกรผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้จะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจำนวน 4 หน่วยกิต (รหัสกิจกรรม 2006-2-000-004-09-2563)   ผู้เข้าประชุมแบบ face to face ต้องลงชื่อหน้างานเพื่อรับ CPE ตามปกติ และ ผู้เข้าประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำข้อสอบ CPE ออนไลน์ หลังการประชุมให้ผ่านเกณฑ์เพื่อรับ CPE

 

      สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับลงทะเบียนหลังวันดังกล่าว หรือหากมีผู้เข้าประชุมแบบ face to face เต็มตามจำนวนที่กำหนด      (70 คน) ก่อนวันปิดรับลงทะเบียน       

 

      สมาคมฯ ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563 ตามรายละเอียดในกำหนดการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณทัศนีย์  โทร 085-4848537                            

 

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 

และ

การประชุมวิชาการประจำปี 2563

สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)                     

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 9:00-16:00 น.

ณ. โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ 9:00-10:30

8:30-9:00 น.

 

ลงทะเบียนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

 (การประชุมแบบ face to face เท่านั้น)

 

8:50-9:00 น.

เปิดการประชุม

       โดย ภญ. กุลประภา เอื้อชัยกุล นายกสมาคมฯ 

 

9:00-10:30 น.

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2563  

วาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

วาระที่ 3    แถลงงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลงานสมาคมปี 2562

วาระที่ 4    เรื่องเพื่อพิจารณา

              4.1 แผนการดำเนินงานของสมาคม 2563

              4.2 อนุมัติผู้ตรวจสอบบัญชี

              4.3 การจัดประชุมและกิจกรรมของกลุ่มย่อยและของสมาคมในรูปแบบวิถีใหม่

              4.4 การแก้ไขข้อบังคับสมาคม        

 

 

 

 

กำหนดการ 11:00-16:00 น.

 

10:30-11:00 น.

ลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจำปี 2563 & พักรับประทานอาหารว่าง

(การประชุมแบบ face to face และ การประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar)

 

11:00-12:00 น.

(1 หน่วยกิต)

Thai FDA Transformation: from New Normal e-services to One Digital Platform

       โดย ภญ. วารีรัตน์ เลิศนที     ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

             ภก. อาทิตย์ พันเดช        เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ)

 

12:00-13:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13:00-13:30 น.

(0.5 หน่วยกิต)

 

13:30-15:00 น.*

(1.5 หน่วยกิต)

Thai FDA Strategy Plan and Development: ก้าวสู่ อย. 5.0

       โดย  นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

 

การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม - ผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นในภาวะฉุกเฉิน - COVID -19 Process Improvement - การพัฒนาการให้บริการที่ OSSC - โครงการ e-labeling และ Digital signature 

       โดย  ภญ. วรสุดา ยูงทอง 

                 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค

                 ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

 

15:00-16:00 น.

(1 หน่วยกิต)

Re-skill & Up-skill in New Normal Era with RA Competency Framework

เสริมทักษะเดิมให้แกร่ง & เรียนทักษะใหม่ให้ทันยุควิถีชีวิตใหม่ด้วยกรอบสมรรถนะวิชาชีพ RA

          โดย  ภก.ดร.นพดล อัจจิมาธีระ กรรมการสมาคมฯ

 

 

16:00 น.

ปิดการประชุม   

 

 

         

หมายเหตุ   กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม           

* อาหารว่างเสริฟระหว่างการประชุม                                       

                                                                                                 
*ผู้เข้าร่วมการประชุมจำเป็นต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน
และชำระเงินก่อนเข้าร่วมการประชุม*


ดาวน์โหลดฟอร์มการชำระเงินที่นี่รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม (จำนวนที่เปิดรับสมัครทั้งหมด 265 ท่าน)

>> ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมประชุมคลิกที่นี่ <<