[วันที่ 3 มี.ค. 2563] ยกเลิกการจัดงาน- การประชุมวิชาการเรื่อง “Updated Requirements from Drug Control Division”


ยกเลิก การจัดงานประชุมวิชาการในวันที่ 3 มีนาคม 2563
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

สามารถติดต่อขอรับค่าลงทะเบียนเข้าประชุมการคืนได้ที่  [email protected] 
โดยกรุณาส่งรายละเอียดของผู้สมัครเข้าประชุมดังต่อไปนี้

- ชื่อ - นามสกุล  ผู้สมัครเข้าประชุม
- ชื่อบริษัท
- ชื่อบัญชีธนาคาร ที่ต้องการให้โอนเงินคืน  (กรุณาระบุ ชื่อธนาคารให้ชัดเจน)
- เลขที่บัญชี
- แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชี (Bookbank) ที่ต้องการให้โอนเงินคืน  (ถ้ามี)
ทั้งนี้  สมาคมฯ จะดำเนินการคืนเงินให้  ภายใน 15 วัน  หลังจากได้รับ Email แจ้งรายละเอียดต่างๆของท่านครบถ้วนแล้ว

------------------------------------------------------------

        สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) ได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “Updated Requirements from Drug Control Division” ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ. โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ และรับทราบข้อมูลที่ทันสถานการณ์ของกฎหมายและหลักเกณฑ์การขออนุญาตด้านยา ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนในปี 2563  และมีผลต่อการทำงานของผู้ประกอบการด้านยา

 

        ในการประชุมครั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มาร่วมบรรยายตามร่างกำหนดการประชุมที่แนบมา เภสัชกรผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจำนวน 5.50 หน่วยกิต (รหัสกิจกรรม 2006-2-000-001-03-2563)

 

       สมาคมฯ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง “Updated Requirements from Drug Control Division” ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ. โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี

ค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ปี 2562 และ 2563 ท่านละ 1,600 บาท

ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจที่ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ ท่านละ 2,200 บาท

โปรดลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน website: www.rapatregistration.com และ โปรดชำระเงิน+ลงทะเบียน ภายในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผ่าน KTB bill payment สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับลงทะเบียนหลังวันดังกล่าว หรือหากมีผู้เข้าประชุมเต็มตามจำนวนที่กำหนดก่อนวันปิดรับลงทะเบียน

 

การประชุมวิชาการ เรื่อง

“Updated Requirements from Drug Control Division”

 วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8:00 -16:30น.

ณ. โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

--------------------------------------------------------------------

**TENTATIVE AGENDA**

8:30-9:00 น.

ลงทะเบียน

8:50-9:00 น.

เปิดการประชุม

  โดย ภญ. กุลประภา เอื้อชัยกุล   นายกสมาคมฯ

 

9:00-10:30

(1.5 หน่วยกิต)

ทิศทางใหม่ของกองยา  และ แนวทางในการปรับค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยา

   โดย ภก. ดร.สุชาติ จองประเสริฐ ผู้อำนวยการกองยา

          

10:30-10:45 น.

 

พักรับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00 น.

(1.25 หน่วยกิต)

Update ประกาศของกองยาใน ปี 2563    

  โดย ภก. ดร.สุชาติ จองประเสริฐ ผู้อำนวยการกองยาและเจ้าหน้าที่จากกองยา

 

12:00 -13:00 น.

 

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00-14:30 น.

(1.5 หน่วยกิต)

Update จากกลุ่มงานกำกับดูแลยาก่อนออกสู่ตลาด กองยา

      1) e-Submission Services for Drug Products

      2) Updated Pharmacopeia เช่น Japanese Pharmacopeia

      3) Grouping Variation

    โดย ภก. ดร.สุชาติ จองประเสริฐ ผู้อำนวยการกองยา และเจ้าหน้าที่จากกองยา

 

14:30-14:45

พักรับประทานอาหารว่าง

 

14:45-16:00 น.

(1.25 หน่วยกิต)

Update GMP Clearance

   โดย ภก. ดร.สุชาติ จองประเสริฐ ผู้อำนวยการกองยาและเจ้าหน้าที่จากกองยา           

 

16:00-16:30 น.

 

ถาม-ตอบ

หมายเหตุ   กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม                                                                                        

-เอกสารประกอบการประชุมครั้งนี้เป็น e-file กรุณาเตรียมอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์ Tablet และแบตเตอรี่สำรองเพื่อ download ระหว่างการประชุม

-หากสมาคมฯได้รับเอกสารประกอบการประชุมจากวิทยากรล่วงหน้า  จะแจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบทาง email เพื่อ download เอกสารล่วงหน้า

 

[ปิดรับการชำระเงิน และ การลงทะเบียน !!!  เนื่องจากได้จำนวนผู้เข้าประชุมครบตามจำนวนแล้ว เนื่องจากได้จำนวนผู้เข้าประชุมตามจำนวนแล้ว]
*ผู้เข้าร่วมการประชุมจำเป็นต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน
และชำระเงินก่อนเข้าร่วมการประชุม*


ดาวน์โหลดฟอร์มการชำระเงินที่นี่รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม (จำนวนที่เปิดรับสมัครทั้งหมด 248 ท่าน)

>> ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมประชุมคลิกที่นี่ <<