[วันที่ 19 มิ.ย. 2562] - [ปิดรับการลงทะเบียน] การประชุมวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสำหรับ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562”


       สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) ได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง“การเตรียมความพร้อมสำหรับ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562” ใน วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ. ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีการแก้ไขบางมาตราในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 เพื่อให้การกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพิ่มการคุ้มครองผู้บริโภค

 

       ในการประชุมครั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาร่วมบรรยายตามกำหนดการประชุมที่แนบมา เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจำนวน 5.25 หน่วยกิต (รหัสกิจกรรม 2006-2-000-004-06-2562)

 

        สมาคมฯ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง““การเตรียมความพร้อมสำหรับ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562” ใน วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 9:00-16:30 น. ณ. ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมปี 2562 ท่านละ 1,600 บาท  ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจที่ไม่ใช่สมาชิกสมาคม ท่านละ 2,200 บาท โปรดลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน website: rapatregistration.com และชำระเงินภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผ่าน KTB bill payment สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับลงทะเบียนหลังวันดังกล่าว หรือมีผู้เข้าประชุมเต็มตามจำนวนที่กำหนดก่อนวันปิดรับลงทะเบียน หากมีคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนและชำระเงิน กรุณาติดต่อ คุณทัศนีย์ โทร 085-484-8537 วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-16:00 น.

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

การประชุมวิชาการ เรื่อง

   “การเตรียมความพร้อมสำหรับ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562

โดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 9:00 -16:30 น.

ณ. ห้องแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

 

ร่างกำหนดการ

   8:30-8:50 น.

ลงทะเบียน

 

    8:50 -9:00 น.

เปิดประชุม

     โดย   ภญ. กุลประภา เอื้อชัยกุล นายกสมาคมฯ

 

   9:00-10:00 น.

   (1 หน่วยกิต)

ภาพรวม หลักการ และเหตุผลที่มาของ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562  

      โดย   ภญ. กรภัทร ตรีสารศรี ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์

                  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

   10:00-10:15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

   10:15-11:45 น.

   (1.5 หน่วยกิต)

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ ฉบับเดิม พ.ศ. 2551 และ

 พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562  

       โดย  ภญ. ศันสนีย์ ปิ่นทอง  เภสัชกรชำนาญการ

                     กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

   11:45-12:00 น.

ถาม ตอบ

 

   12:00 -13:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

   13:00 -14:45 น.     

   (1.75 หน่วยกิต)

     แผนดำเนินการของกฎหมายลำดับรอง และ รายละเอียดการจดแจ้งเครื่องมือแพทย์

       โดย  ภญ. รพิศพรรณ อินทญาติ  เภสัชกรปฏิบัติการ

                   กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

   14:45- 15:00 น.

     พักรับประทานอาหารว่าง

 

   15:00-16:00 น.

   (1 หน่วยกิต)

     ข้อแนะนำการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการ

        โดย  ภญ. กรภัทร ตรีสารศรี  ภญ. ศันสนีย์ ปิ่นทอง  ภญ. รพิศพรรณ อินทญาติ 

 

   16:00-16:30  น.

       ถาม ตอบ

 

 

       

 

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม                                                                                                   

เอกสารประกอบการประชุมครั้งนี้เป็น e-file กรุณาเตรียมอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์ Tablet และแบตเตอรี่สำรองเพื่อ download ระหว่างการประชุม   หากสมาคมฯได้รับเอกสารประกอบการประชุมจากวิทยากรล่วงหน้า จะแจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบทาง email เพื่อ download เอกสารล่วงหน้า
*ผู้เข้าร่วมการประชุมจำเป็นต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน
และชำระเงินก่อนเข้าร่วมการประชุม*


ดาวน์โหลดฟอร์มการชำระเงินที่นี่รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม (จำนวนที่เปิดรับสมัครทั้งหมด 148 ท่าน)

>> ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมประชุมคลิกที่นี่ <<