[วันที่ 27 ก.ย. 2562] - การอบรมเรื่อง “Introductory Course for Regulatory Affairs ประจำปี 2562”


     สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความสำคัญของการอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ที่มีประสบการณ์การทำงานด้าน Regulatory Affairs น้อยกว่า 5 ปี ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ มาตรฐานการทำงาน จรรยาบรรณ ความก้าวหน้าในสายงานและสมรรถนะของวิชาชีพ ภาพรวมเกี่ยวกับกรอบกฎหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับประเทศไทยและในระดับนานาชาติ รวมถึงหลักการบริหารจัดการงานด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Good Registration Management) ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับสมาชิก และสร้างความเข้มแข็งในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์

 

     สมาคมฯจึงได้จัดอบรมเรื่อง “Introductory Course for Regulatory Affairs ประจำปี 2562ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 9:00- 16:30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ภสท) ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ตามรายละเอียดกำหนดการอบรมที่แนบมา โดยเภสัชกรผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจำนวน 5 หน่วยกิต (รหัสกิจกรรม 2006-2-000-006-09-2562)

 

     ในการนี้ สมาคมฯขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ที่มีประสบการณ์การทำงานด้าน RA น้อยกว่า 5 ปี เข้าร่วมอบรมค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกท่านละ 500 บาท โดยรับผู้เข้าอบรมจำกัดเพียง 70 ท่าน โปรดลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน website: rapatregistration.com และชำระเงินภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 ผ่าน KTB bill payment สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับลงทะเบียนหลังวันดังกล่าว หรือหากมีผู้เข้าอบรมเต็มตามจำนวนที่กำหนดก่อนวันปิดรับลงทะเบียน หากมีคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนและชำระเงิน กรุณาติดต่อ คุณทัศนีย์ โทร 085-484-8537 วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-16:00 น.

 

** เอกสารประกอบการประชุมครั้งนี้เป็น e-file กรุณาเตรียมอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์ Tablet และแบตเตอรี่สำรองเพื่อ download ระหว่างการประชุม โดยสมาคมฯ จะแจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบทาง email เพื่อ download เอกสารล่วงหน้า  **

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

การอบรมเรื่อง

Introductory Course for Regulatory Affairs ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  เวลา 9:00 16:30 น.

ห้องประชุมทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย  กรุงเทพ ฯ

 

 

เวลา

หัวข้อ

8:30 – 9:00 

ลงทะเบียน

9:00 – 9:15

ประวัติความเป็นมา กิจกรรม และผลงานที่ผ่านมา ของสมาคม RAPAT
โดย ภญ. กุลประภา เอื้อชัยกุล นายกสมาคมฯ

9:15 – 9:45

(0.5 หน่วยกิต)

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ มาตรฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพเภสัชกรด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ

โดย ภญ. วัลภา  เตียสุวรรณ  อุปนายกสมาคมฯ

9:45 – 10:15

ประสบการณ์ของพี่ๆ แชร์น้อง ๆ ร่วมสร้างสรรค์การทำงานด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ

โดย  ภญ.มาลินี อุทิตานนท์ / ภญ. เพียงเพ็ญ เมฆอรุณเรือง                                                           

ภก. ปริญญา  ประยูรสกุล / ภญ. วัลภา  เตียสุวรรณ

10:15 –10:30

พักรับประทานอาหารว่าง

10:30 – 11:00  

(0.5 หน่วยกิต)

สิ่งที่ควรรู้ในการทำงานด้าน Consumer Health Products และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

โดย ภญ. เพ็ญศรี จตุนิรัติศัย  กรรมการสมาคมฯ  

11:00 – 11:30

(0.5 หน่วยกิต)

ความก้าวหน้าในสายงานและสมรรถนะของงานกฎหมายและทะเบียนผลิตภัณฑ์ (RA Career Path & Competency)                                                                          

โดย ภก. ดร. นพดล อัจจิมาธีระ กรรมการสมาคมฯ  

11:30 – 12:00 

(0.5 หน่วยกิต)

ความรู้เบื้องต้นเรื่องกรอบกฎหมายระดับนานาชาติและระดับอาเซียนของผลิตภัณฑ์สุขภาพ             

(Introduction of International Regulatory Framework & ASEAN Regulation Harmonization for Healthcare Products)

โดย ภก. ดร. นพดล อัจจิมาธีระ กรรมการสมาคมฯ 

12.00 – 13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30

(1.5 หน่วยกิต)

·          Introduction to Good Registration Management 

·          Law and Regulation for Product Life Cycle

·          An Overview of Good Submission Practice                                                               -     Regulatory Planning

-         Effective Preparation Application Dossier

โดย ภญ. กฤษณา วินิจธรรมกุล  อุปนายกสมาคมฯ

14:30-15:00

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30         (1.5 หน่วยกิต)

·            Good Review Practice

-            Effective Communication

-            Experiences Sharing

  โดย ภญ. ภัทรี สินอนันต์พัฒน์  อุปนายกสมาคมฯ

16:30

ปิดการอบรม
*ผู้เข้าร่วมการประชุมจำเป็นต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน
และชำระเงินก่อนเข้าร่วมการประชุม*


ดาวน์โหลดฟอร์มการชำระเงินที่นี่รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม (จำนวนที่เปิดรับสมัครทั้งหมด 70 ท่าน)

>> ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมประชุมคลิกที่นี่ <<