กรุณากรอกข้อมูลเพื่อต่ออายุสมาชิก
*เฉพาะ JPG, GIF,PDF, ไม่เกิน 10MB


บ้าน บริษัท อื่นๆ
กรุณากรอกที่อยู่ทุกครั้ง

บ้าน บริษัท อื่นๆ
กรุณากรอกที่อยู่ทุกครั้ง


หากทำงานด้านอื่น เช่น R&D, QA, QC, Phamacovigilance, Govemment Affairs โปรดระบุประเภทงานและจำนวนปีที่ทำงาน

เลือก 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบหรือสนใจ


หมายเหตุ:
- * คือ ต้องกรอกข้อมูลในช่องนั้น ห้ามเว้นว่าง
- สมาคมฯ จะส่งใบเสร็จให้ทางไปรษณีย์ภายใน 30 วัน
- ผู้ที่ไม่ได้ชำระค่าบำรุงสมาชิกรายปี 2563 ท่านได้ขาดจากสถานภาพสมาชิกสมาคมแล้ว ขอให้ท่านยื่นใบสมัครเพื่อเป็นสมาชิกใหม่ ติดต่อ [email protected]
- หากข้อมูล เช่น email ที่อยู่ มีการเปลี่ยนเเปลง กรุณาแก้ไขในฐานข้อมูลสมาชิกของท่านในเวปไซต์ หากลืม username & password ติดต่อ [email protected]